Tagged: Offentlig information

Ombudsmandens beretning 2015

Skærmbillede 2016-04-05 kl. 13.01.27Knap 5.000 klagesager havnede i 2015 på ombudsmandens bord. Det er en lille stigning i forhold til tidligere år. Blandt de mere principielle sager er Eritrea-sagen og sagen om flygtningeannoncen i libanesiske aviser. Begge sager er omtalt nærmere i ombudsmandens beretning, der netop er udkommet.

Godt 1.000 klagesager resulterede i nærmere undersøgelse, og godt 3000 sager førte til anden form for behandling eller hjælp til borgerne. 832 sager blev afvist af formelle grunde. 156 sager – svarende til ca. 3% – førte til kritik, henstilling, anbefalinger mv.

Langt den største del af sagerne (44%) handlede om konkrete afgørelser. 18% vedrørte sagsbehandlingstid, og resten handlede om sagsbehandling, forvaltningsvirksomhed, generelle forhold, m.m.

Ombudsmanden kan på eget initiativ iværksætte en undersøgelse af en sag. Det sker ofte på baggrund af omtale i medierne. I 2015 blev 133 sager rejst på eget initiativ af ombudsmanden. Én af dem var sagen om flygtningeannoncen i libanesiske aviser.

Udover statistik og udvalgte udtalelser fra ombudsmanden indeholder beretningen en række artikler med udgangspunkt i de sager, som ombudsmandsinstitutionen har beskæftiget sig med i løbet af 2015.

Politisk kommunikation
Blandt de mere væsentlige og principielle sager fra 2015 er Eritrea-sagen og sagen om flygtningeannoncen i libanesiske aviser. Begge sager vedrører udlændingeområdet og grænserne for ministres politiske kommunikation. I artiklen Grænser for ministres ‘politiske kommunikation’ redegør ombudsmand Jørgen Steen Sørensen for de retlige rammer for ministre alt efter om ministeren optræder som forvaltningschef, politiker eller privatperson.

Ekstrahering
I artiklen Ekstrahering – offentlighedslovens svære øvelse ser kontorchef Lisbeth Adserballe og specialkonsulent Lise Puggaard nærmere på reglerne vedr. ekstraheringspligten. De peger på, at begrebet ’sagens faktiske grundlag’ har en bredere betydning end blot oplagte fakta og uddyber, hvordan myndighederne i nogle tilfælde har pligt til at udlevere mere end ren fakta. I den forbindelse nævnes tre eksempler på sager, som anskueliggør dette: FOB 2014-14, FOB 2014-21 og FOB 2014-23.

Skoleelevers rettigheder
Ifølge årsberetningen viser flere sager fra 2015, at folkeskoler ikke følger grundlæggende forvaltningsretlige regler, når de træffer vidtgående beslutninger over for børn i alvorlige sager. Dermed mister børnene nogle vigtige retssikkerhedsgarantier. Det er udgangspunktet for artiklen Når skolen skal klare paragrafferne, der er skrevet af souschef Vibeke Lundmark. Ombudsmanden har i forbindelse med offentliggørelsen af årsberetningen desuden udsendt udtalelsen Folkeskoler glemmer elevers rettigheder.

Læs ombudsmandens beretning 2015.

Ombudsmanden rejser sag om flygtningeannoncer

‘Vi bør have afklaret, om ministeriet har levet op til gældende retsprincipper om offentlig information’ siger Folketingets Ombudsmand om de omdiskuterede flygtningeannoncer.

Annoncerne har været indrykket i bl.a. libanesiske medier og er hængt op på danske asylcentre. Fra flere sider har det været påpeget, at annoncerne er vildledende og efterlader især flygtninge fra Syrien med et forkert billede af forholdene i Danmark. Ifølge Ombudsmanden kan flygtninge herved blive påvirket til at undlade at søge asyl i Danmark. “Derfor bør vi have afklaret, om ministeriet har levet op til gældende retsprincipper om offentlig information”, siger Ombudsmanden.

Henvisningen til ‘gældende retsprincipper for offentlig information’ refererer ikke til noget fast indarbejdet begreb i den juridiske teori eller praksis. Henvisningen må imidlertid antages at referere til almindelige retsprincipper for den offentlige forvaltling, som generelt skal overholde krav om saglighed, ligebehandling og proportionalitet. Efter disse principper er det retsstridigt for en offentlig myndighed at informere borgerne på en måde, som kan medføre, at en borger ikke opnår en retsstilling, som han eller hun ellers har krav på.

Ombudsmanden har i første omgang bedt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om en udtalelse i sagen. Ministeriets svar skal foreligge senest den 2. oktober 2015.

Læs Ombudsmandens brev til Udlændingeministeriet på ombudsmanden.dk