Pressebilleder er kun til nyhedsformidling

Liberal Alliance havde i dagbladsannoncer bragt et fotografi af Lars Løkke Rasmussen, som var hentet på Venstres hjemmeside. Det var en krænkelse af fotografens ophavsret.

Resumé
Liberal Alliance havde i dagbladsannoncer bragt et fotografi af Lars Løkke Rasmussen, som var hentet på Venstres hjemmeside, hvor det var lagt ud til pressebrug. Billedet var taget af fotograf Steen Larsen, som havde ophavsretten til fotografiet, og som ikke havde givet tilladelse til Liberal Alliances anvendelse. Da Liberal Alliance ikke ville betale, hvad Steen Larsen forlangte i vederlag for brugen af fotografiet, blev sagen indbragt for domstolene.

Østre Landsrets dom
Østre Landsret stadfæstede byrettens dom, som fastslog, at Liberal Alliances anvendelse af fotografiet var en krænkelse af Steen Larsens ophavsret.

Østre Landsret_07
Østre Landsret i Bredgade

Som begrundelse anførte byretten for det første, at det forhold, at fotografiet havde været tilgængeligt på Venstres hjemmeside til brug for pressen, ikke indebar, at der herved er givet samtykke til brug af fotografiet til andre formål end formidling af nyheder.

For det andet havde Steen Larsen krav på at blive navngivet, når hans fotografi blev brugt, og endelig var anvendelsen i en kampagne for et politisk parti og mod den person, som havde bestilt portrætfotografiet af fotografen, krænkende for Steen Larsen.

Som følge heraf blev Liberal Alliance pålagt at betale et rimeligt vederlag for brugen af fotografiet, som blev fastsat til 30.000 kr. under hensyn til, at fotografiet var anvendt tre gange i helsidesannoncer i landsdækkende aviser. Partiet skulle desuden betale en godtgørelse på 15.000 kr. til Steen Larsen for den uberettigede brug af billedet. Endelig blev Liberal Alliance idømt en bøde på 10.000 kr. for groft uagtsom overtrædelse af ophavsretsloven.

Hvad betyder dommen?
Dommen bekræfter princippet om, at et fotografi, der stilles til rådighed som pressefoto, ikke kan bruges til andre formål end formidling af nyheder uden tilladelse fra fotografen, som har ophavsretten. Sker dette alligevel, har fotografen krav på et rimeligt vederlag, som udgør ca. 10.000 kr. for hver gang billedet har været anvendt.

Anvendes et sådan foto tilmed i en kampagne mod den portrætterede person, foreligger der endvidere en krænkelse af fotografen, som berettiger til en godtgørelse for ikke-økonomisk skade i størrelsesordenen 15.000 kr.

Groft uagtsomme overtrædelser af ophavsretten straffes med bøde.

Dommen kan læses her

Skriv en kommentar

Du kan anvende følgende HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>